March 31, 2012

0

Macam-macam Pupuh

 • March 31, 2012
 • Share
 • Asmarandana
  Laras: Salendro
  Watek: silih asih silih pikanyaah atawa mepelingan.
  1 Pada := 7 padalisan.
  Pupuh 1: Asmarandana

  Eling eling mangka eling ( 8 engang – vokal i / E-ling-e-ling-
  mang-ka-e-ling (jumlah 8), ling panungtung vokalna i)
  rumingkang di bumi alam( 8 – a )
  darma wawayangan bae ( 8 – e )
  raga taya pangawasa ( 8 – a )
  lamun kasasar lampah ( 7 – a )
  nafsu nu matak kaduhung ( 8 – u )
  badan anu katempuhan ( 8 – a )
  Panambih:
  Eling-eling masing eling
  Di dunya urang ngumbara
  Laku lampah nu utama
  Asih ka papada jalma
  Ucap tekad reujeung lampah
  Tingkah polah sing merenah
  Runtut rukun sauyunan
  Hirup jucung panggih jeung kamulyaan
  Balakbak
  Watek: pikaseurieun.
  1 pada := 3 padalisan.
  Pupuh 2: Balakbak
  Aya warung sisi jalan rame pisan – Citameng(15-e)
  Awewena luas luis geulis pisan – ngagoreng (15-e)
  Lalakina lalakina los ka pipir nyoo monyet – nyanggereng (19-e).
  Panambih:
  Aya warung sisi jalan
  Rame pisan ku nu jajan
  Tihothat nu ngaladangan
  Nu jarajan sukan-sukan
  Dangdanggula
  Pupuh 3: Dangdanggula
  Mega beureum surupna geus burit
  Ngalanglayung panas pipikiran
  Cikur jangkung jahe koneng
  Naha teu palay tepung
  Sim abdi mah ngabeunying leutik
  Ari ras cimataan
  Gedong tengah laut
  Ulah kapalang nya bela
  Paripaos gunting pameulahan gambir
  Kacipta salamina
  Panambih:
  Hiji basa, hiji bangsa
  Basa bangsa, Indonesia
  Hiji bangsa, hiji nusa
  Nusa tunggal, Nusantara
  Seler-seler, suku bangsa
  Di wewengkon, mana-mana
  Sakasuka, sakaduka
  Wujud bangsa, Indonesia
  Durma
  Pupuh 4: Durma:
  Moal ngejat sanajan ukur satapak
  Geus dipasti ku jangji
  Mun tacan laksana
  Numpes musuh sarakah
  Heunteu niat seja balik
  Najan palastra
  Mati di medan jurit
  Panambih:
  Di mamana si penjajah
  Pada amarah marudah
  Manan kapok anggur gawok
  Najan dituyuk diragut
  Nagri sadayana
  Umumna ngabela
  Nyempad rosa, pulitik penjajah
  Tapi nu ngajajah
  Teu pasrah, teu sadrah
  Terus meres, ngahina ngarinah.
  Gambuh
  Watek: bingung, samar polah atawa tambuh laku.
  1 Pada := 5 padalisan.
  Pupuh 5: Gambuh
  Ngahuleng banget bingung ( 7 – u )
  henteu terang ka mana ngajugjug ( 10 – u )
  turug turug harita teh enggeus burit ( 12 – i )
  panon poe geus rek surup ( 8 – u )
  keueung sieun aya meong ( 8 – o )
  Ngahuleng banget bingung
  Heunteu terang kamana nya indit
  Turug-turug harita teh, enggeus burit
  Panonpoe geus rek surup
  Keueung sieun, aya meong
  Panambih:
  Hulang-huleng, hulang-huleng
  Ngahuleng ngaraga meneng
  Hate ratug, tutunggulan
  Heunteu terang, kaler-kidul
  Turug-turug, turug-turug
  Harita teh, enggeus burit
  Panonpoe geus rek surup
  Keueung sieun aya meong
  Gurisa
  Kaping: 18.07.2003 13:58
  Watek: pangangguran, lulucon atawa tamba kesel.
  1 Pada := 8 Padalisan.
  Pupuh 6: Gurisa
  Hayang teuing geura beurang ( 8 – a )
  geus beurang rek ka Sumedang ( 8 – a )
  nagih anu boga hutang (8 – a )
  mun meunang rek meuli soang ( 8 – a )
  tapi najan henteu meunang ( 8 – a )
  teu rek buru buru mulang ( 8 – a )
  rek tuluy guguru nembang ( 8 – a )
  jeung diajar nabeuh gambang ( 8 – a)
  Hayang teuing geura beurang
  Geus beurang rek ka Sumedang
  Nagih ka nu boga hutang
  Mun meunang rek meuli soang
  Tapi najan henteu meunang
  Mo rek buru-buru mulang
  Rek terus guguru nembang
  Jeung diajar nabeuh gambang
  Panambih:
  Hayang teuing geura beurang
  Geus beurang rek ka Sumedang
  Nagih ka nu boga hutang
  Mun meunang rek meuli soang
  Tapi najan henteu meunang
  Mo rek buru-buru mulang
  Rek terus guguru nembang
  Jeung diajar nabeuh gambang
  .
  Juru Demung
  Pupuh 7: Jurudemung
  Mungguh nu hirup di dunya
  Ku kersaning anu agung
  Geus pinasti panggih
  Jeung dua rupa perkara
  Senang paselang jeung bingung
  Panambih:
  Mungguh hirup di alam dunya
  Ku kersaning anu agung
  Geus pinasti bakal panggih
  Suka bungah jeung kasedih
  Dua rupa nu tumiba
  Sakabeh jalma di dunya
  Senang patumbu jeung bingung
  Eta geus tangtu kasorang
  Kinanti
  Laras: Pelog/Salendro
  Watekna: miharep atawa prihatin.
  1 Pada := 6 Padalisan
  kembang ros ku matak lucu ( 8 – u )
  nya alus rupa nya seungit ( 8 – i )
  henteu aya papadana ( 8 – a )
  ratuning kembang sajati ( 8 – i )
  papaes di patamanan ( 8 – a )
  seungit manis ngadalingding ( 8 – i )
  Pupuh 8: Kinanti
  Budak leutik bisa ngapung
  Babaku ngapungna peuting
  Nguriling kakalayangan
  Neangan nu amis-amis
  Sarupaning bungbuahan
  Naon bae nu kapanggih
  Panambih:
  Ari beurang ngagarantung
  Pinuh dina dahan kai
  Disarada patembalan
  Nu kitu naon ngaranna
  Ladrang
  Pupuh 17: Ladrang
  Aya hiji rupa sato leutik
  Engkang-engkang, engkang-engkang
  Sok luluncatan di cai
  Ari bangun arek sarupa jeung lancah
  Panambih:
  Coba teguh masing telik
  Eta gambar sidik-sidik
  Sato naon kitu wanda
  Reujeung dimana ayana
  Lambang
  Watek: banyol atawa pikaseurieun.
  Unggal Pada diwangun ku opat Padalisan.
  Pupuh 9: Lambang
  Nawu kubang sisi tegal ( 8 – a )
  nyair bogo meunang kadal ( 8 – a )
  atuh teu payu dijual ( 8 – a )
  rek didahar da teu halal ( 8 – a )
  Panambih:
  Nawu kubang sisi tegal
  Nyiar bogo meunang kadal
  Nawu kubang sisi tegal
  Nyiar bogo meunang kadal
  Atuh teu payu dijual
  Rek didahar da teu halal
  Nawu kubang sisi tegal
  Nyiar bogo meunang kadal
  Meunang kadal
  Atuh teu payu dijual
  Rek didahar da teu halal
  Da teu halal
  Laras: Salendro
  Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
  Sumber: Dokumen RRI Bandung
  Encryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.com)
  Titimangsa: 4 September 2004
  Magatru
  Pupuh 10: Magatru
  Majalaya, Ciparay, Banjaran, Bandung
  Kopo reujeung Cisondari, Cicalengka, Ujung Berung
  Rajamandala, Cimahi
  Leles, Limbangan, Tarogong
  Panambih:
  Sukuna pakepit tilu
  Panonna opat harerang
  Leumpangna semu nu lesu
  Ngalengkah teu bisa gancang
  Maskumambang
  Dikintun: koryati (202.51.230.139)
  Kaping: 17.02.2004 09:52
  Pupuh : Maskumambang
  Duh manusa mana kaniaya teuing
  teu aya rasrasan
  abong ka mahluk nu laip
  nyiksa henteu jeung aturan
  Hulu abdi karaosna langkung nyeri
  tulang asa bejad
  tanduk mah pon kitu deui
  taya raoskeuneunnana
  Na dikinten abdi mo ngarasa nyeri
  pedah kabisan
  tapi yaktosna mah abdi
  ngan bakating kumawula
  Oge margi anjeun rupina ka abdi
  miwarang jeung maksa
  buktina disina jurit
  kalawan jeung dihatean
  Pileuleuyan dunya pisah sareng abdi
  moal bisa panjang
  abdi ningal bumi langit
  rek mulang ka kalanggengan
  Mijil
  Pupuh 12: Mijil
  Mesat ngapung putra Sang Arimbi
  Jeung mega geus awor
  Beuki lila beuki luhur bae
  Larak-lirik ninggali ka bumi
  Milari sang rai
  Pangeran Bimanyu
  Panambih:
  Aduh Gusti nu Kawasa
  Jisim abdi ageung dosa
  Pangna abdi gering nangtung
  Reh ka sepuh wantun nundung


  Pangkur
  Watek: nafsu, lumampah atawa sadia rek perang.
  Unggal Pada diwangun kutujuh Padalisan.
  ———-
  Pupuh 13: Pangkur
  Seja nyaba ngalalana ( 8 – a )
  ngitung lembur ngajajah milang kori ( 12 – i )
  henteu puguh nu dijugjug ( 8 – u )
  balik paman sadaya ( 7 – a )
  nu ti mana tiluan semu rarusuh ( 12 – u )
  Lurah Begal ngawalonan ( 8 – a )
  “Aing ngaran Jayapati”( 8 – i )
  Panambih:
  Euleuh itu budak gembul
  Awak gembru bayuhyuh gawena kedul
  Ukur heuay jeung nundutan
  Ka sakola unggal poe kabeurangan
  He barudak tong nurutan
  Ka nu gembul kokomoan
  Bisi kedul jeung ogoan
  Awal akhir katempuhan
  Pucung
  Watekna piwuruk, wawaran, atawa mepelingan.
  Unggal Pada diwangun ku opat Padalisan.
  ———
  Pupuh 14: Pucung
  Estu untung nu bisa mupunjung indung ( 12 – u )
  jeung nyenangkeun bapa ( 6 – a )
  tanda yen bagjana gede ( 8 – e )
  hitup mulus kaseundeuhan ku berekah ( 12 – a )
  Lutung buntung luncat kana tunggul gintung
  Monyet loreng leupas
  luncat kana pager dengdek
  Bajing kuning jaralang belang buntutna
  Panambih:
  Hayu batur urang diajar sing suhud
  Ulah lalawora bisi engke henteu naek
  Batur seuri urang sumegruk nalangsa

  Sinom
  Watekna gumbira.
  Unggal Pada diwangun ku salapan Padalisan.
  Contona :
  Di wetan fajar balebat ( 8 – a )
  panon poe arek bijil ( 8 – i )
  sinarna ruhay burahay ( 8 – a )
  kingkilaban beureum kuning ( 8 – i )
  campur wungu saeutik ( 7 – i )
  kaselapan semu biru ( 8 – u )
  tanda Batara Surya ( 7 – a )
  bade lumungsur ka bumi ( 8 – a )
  murub mubyar langit sarwa hurung herang ( 12 – a )
  Pupuh 15: Sinom
  Warna-warna lauk empang
  Aya nu sami jeung pingping
  Pagulung patumpang-tumpang
  Ratna Rengganis ninggali
  Warnaning lauk cai
  Lalawak pating suruwuk
  Sepat pating karocepat
  Julung-julung ngajalingjing
  Sisi balong balingbing, sisi balungbang
  Panambih:
  Harta pada nareangan
  Harti pada narabahan
  Harta harti sarwa guna
  Pada bisa mere bukti
  Bisa hasil sapaneja
  Sok nyumponan cita-cita
  Harta harti song mangpaat
  Dapon diraksa taliti
  Wirangrong
  Pupuh 16: Wirangrong
  Barudak mangka ngalarti
  Ulah rek kadalon-dalon
  Enggon-enggon nungtut elmu
  Mangka getol mangka tigin
  Pibekeleun sarerea
  Modal bakti ka nagara
  Panambih:
  He barudak mangka ngarti
  Ulah rek kadalon-dalon
  Nungtut elmu jeung pangarti
  Masing rajin soson-soson
  Pibekeleun hirup tandang
  Modal bakti ka nagara
  Lemah cai anu urang
  Perlu dijaga dibela

  0 Responses to “Macam-macam Pupuh”

  Post a Comment

  This Blog is DOFOLLOW, Well Please Comment and are not included in spam Thank You..

  Cheers,

  Admin